Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie

Asystent Rodziny

Asystent rodziny może zostać przydzielony rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Decyzję o skierowaniu do rodziny asystenta podejmuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

Asystent rodziny współpracuje z rodziną za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale. Zadaniem asystenta rodziny jest sprawić, aby rodzina osiągnęła podstawowy poziom stabilności życiowej, umożliwiający jej wychowywanie dzieci. Rola asystenta rodziny polega na doradzaniu, motywowaniu, udzielaniu wsparcia w realizacji wyznaczonych, realnych celów.

Asystent rodziny pomaga nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach. Asystent współpracuje z rodziną także w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Podejmując wspólne działania z rodziną asystent rodziny:

 • pomaga odnaleźć mocne strony rodziny i wykorzystać posiadane zasoby,
 • motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomaga w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy,
 • doradza jak opiekować się i wychowywać dzieci, aby czuły się szczęśliwe, szanowały rodziców i wykonywały ich polecenia,
 • podpowiada jak organizować dzień, jak znaleźć sposoby na wspólne spędzanie wolnego czasu,
 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak gospodarować pieniędzmi,
 • informuje o sposobie działania urzędów, instytucji wspierających rodzinę i dziecko,
 • udziela wyjaśnień jak wypełniać dokumentację i załatwiać sprawy urzędowe,
 • służy pomocą i wsparciem w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, poradni, sądów, policji i innych instytucji,
 • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w jej domu. Może też towarzyszyć jej członkom podczas wizyt w instytucjach.

Osoby zainteresowane wsparciem asystenta rodziny powinny zwrócić się o pomoc do swojego pracownika socjalnego.

Poszczególne zadania asystenta rodziny określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 15 do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

BIP