Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie

Statut

Załącznik 

do Uchwały Nr X/81/2012

Rady Miejskiej w Różanie

z dnia 15 lutego 2012 r.

 

                  STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RÓŻANIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie utworzony na mocy uchwały Nr XI/58/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Różanie z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Różanie używa nazwy Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie.

                                                             Rozdział I

                                                      Postanowienia ogólne

                                                                    § 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póżń. zm),
 7. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r Nr 139, poz. 992 z późn.zm.),
 8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 9. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
 10. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.),       
 11. niniejszego Statutu.

                                                                   § 2.

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną działającą na terenie gminy Różan.
 2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Różanie przy Placu Obrońców Różana 4.

 

                                                          Rozdział II

                                                  Zakres działania Ośrodka

                                                                    § 3.

 1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

                                                               § 4.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:

 1. opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej gminy w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
 3. udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 10. praca socjalna;
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 14. dożywianie dzieci;
 15. sprawienie pogrzebu;
 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 17. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 18. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 19. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 20. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 21. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 22. tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 23. zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

                                                                § 5.

Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

                                                                 § 6.

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności:

 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, także udzielenia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
 8. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
 9. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 10. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

                                                                § 7.

 1. Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych.
 2. Ośrodek uczestniczy w realizacji gminnych programów z zakresu polityki społecznej.

                                                                § 8.

W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

                                                                § 9.

W granicach środków określonych w planie finansowym Ośrodka, realizacja niektórych zadań Ośrodka może być zlecana innym podmiotom.

 

                                                         Rozdział III

                                          Gospodarka finansowa Ośrodka

                                                              § 10.   

Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

                                                              § 11.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

                                             

                                                     Rozdział IV

                                      Organizacja wewnętrzna Ośrodka   

                                                             § 12.

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.
 2. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Kierownik kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępcy oraz głównego księgowego.
 4. W celu usprawnienia obsługi osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Kierownik może tworzyć w Ośrodku działy i sekcje.

                                                             § 13.

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika.

                                                              § 14.

 1. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Różan.
 2. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

                                                              § 15.

 1. Na podstawie udzielonych przez Burmistrza upoważnień, decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy realizowanych przez Ośrodek, wydają Kierownik oraz inni upoważnieni pracownicy.
 2. Na podstawie udzielonych przez Radę Miejską w Różanie upoważnień, decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy kombatantom i innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, wydaje Kierownik.

                                                               § 16.

Kierownik Ośrodka przedkłada do zatwierdzenia Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności kierowanego przez siebie Ośrodka.

                                                               § 17.

 1. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Gminy.
 2. Wojewoda Mazowiecki sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych.

                    

                                                       Rozdział V

                                            Postanowienia końcowe

                                                               § 18.

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.                                                                            

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

BIP