Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie

Środowiskowe usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są od poniedziałku do piątku
w godzinach między 8.00 a 16.00.


1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

 • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
 • pomoc przyznaje się przede wszystkim osobie starszej samotnej, osobie starszej, która posiada rodzinę, opiekę w pierwszej kolejności powinna zapewnić właśnie ta rodzina, a dopiero potem instytucja,
 • w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy - art. 52 ust.1,
 • usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

2. Usługi opiekuńcze obejmują:

 1. pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie);
 2. pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych
  i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka, zmiana pościeli i bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych uzgodnionych z lekarzem);
 3. udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;
 4. mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego
  i rozwijania jego zainteresowań;
 5. aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej;
 6. doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego;
 7. kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi
  w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego;
 8. inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny;

3. Tryb udzielania pomocy:

 1. zgłoszenie wniosku - o pomoc w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.
 2. sporządzenie wywiadu środowiskowego - przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.
 3. sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc – w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi OPS powinien wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy.
 4. realizacja przyznanych świadczeń – rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości ośrodka pomocy społecznej.

4. Zasady odpłatności:

Wysokość opłat zależy od:

 • dochodu netto - w ustawie o pomocy społecznej zapisana jest generalna zasada mówiąca, że: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego (art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Jeśli podopieczny nie przekracza kryterium dochodowego, które od 1 października 2018 r. wynosi 701,00 zł na osobę w rodzinie, nie ponosi odpłatności. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 528,00 zł. W przypadku przekroczenia kryterium podopieczny ponosi częściową odpłatność, tym większą im większe przekroczenie.
 • rodzaju i miejsca świadczenia usług – wysokość ponoszonych opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie; od tego czy i o ile przekroczy tzw. kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Osoby, których dochód nie przekracza ustawowo określonego kryterium mają bezpłatnie świadczone usługi. Podopieczni ponoszą procentową odpłatność, kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i stanu rodzinnego.


 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

BIP